ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر

ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه صنعتی شاهرود با هدف ارائه خدمات شایسته و مناسب به دانشجویان شاهد و ایثارگر و مشارکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه های علمی، فرهنگی و همچنین بزرگداشت ایثارگری شهدا و ایثارگران تشکیل گردیده است:

riسر فصل فعالیت های اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه صنعتی شاهرود:

  • مشارکت فعال در حوزه های فرهنگی و علمی دانشگاه
  • امور آموزشی و کمک آموزشی (ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در راستای فعالیت های آموزشی خود با تاکید بر طرح استاد مشاور به امور آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر رسیدگی می نماید)
  • فعالیت های علمی و کلاسهای فوق برنامه
  • فعالیت های فرهنگی و هنری (اردو های فرهنگی)
  • امور رفاهی
دکتر هادی قربانی
دکتر هادی قربانیمعاون فرهنگی و اجتماعی
علی نصیری
علی نصیریکارشناس ستاد دانشجویان شاهد