اعضای شورای مرکزی کانون اسلامی اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

ردیف نام و نام خانوادگی وضعیت
۱ دکتر رمضان رمضانی عضو اصلی
۲ دکتر پرویز امیدی عضو اصلی
۳ دکتر مهدی ایرانمنش عضو اصلی- دبیر
۴ دکتر حبیب الله قاسمی عضو اصلی
۵ مهندس مهدی رحیمی عضو اصلی
۶ دکتر مهدی قنّاد کهتوئی عضو علی البدل
۷ دکتر علی دستفان عضو علی البدل
۸ دکتر حسین نصر اصفهانی بازرس
۹ دکتر محمود رحیمی بازرس