مهندسی شیمی و مواد

مجید کابوسی
مجید کابوسی (دبیر انجمن)
حامد عجم
امیرحسین درستی
حمید کریمی
دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253