انجمن علمی دانشجویی تربیت بدني فعالیت خود را در سال 1378 به طور رسمی در سطح دانشگاه به منظور تقویت نشاط علمی در میان دانشجویان و حمایت از فعالیت‌های جمعی و خود جوش پژوهشی و راهنمائی و مشارکت دانشجویان مستعد و توانمند در جهت بالندگی علمی و فرهنگی و با هدف توسعه و بهبود شرایط کمی و کیفی  فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مشترک در تمام زمینه‌های تربیت بدنی و ورزشی مرتبط با وظایف انجمن با استفاده از ظرفیت و توانایی‌های موجود براساس ضوابط و دستورالعمل‌های معاونت تربیت بدنی و علوم ورزشی آغاز نمود.

سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

باسلام به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود خوش آمدید. سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1395 شروع به کار نموده و شامل فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و علمی دانشگاه  از جمله فعالیتهای کانونها، انجمن های علمی و تشکلها می باشد.  

رضا فرخ‌زاده(دبیر انجمن)
فاطمه بطیار
نرگس سلیمانی
حانیه غیاث‌الدین
الناز شکرالهی