ترکیب اعضا
تبصره ها

کمیته ناظر برنشریات دانشجویی

براساس بند 1 ماده 2 ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي، در هر دانشگاه كميته‌اي تحت عنوان «كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي»‌ زير نظر «شوراي فرهنگي دانشگاه» تشكيل مي‌شود

riتركيب كميته ناظر به شرح زير است:

 • 1. معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه (رئيس كميته)
 • 2. نماينده تام‌الاختيار و دائم دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
 • 3. يك حقوق‌دان به انتخاب رئيس دانشگاه
 • 4. سه نفر عضو هيأت علمي دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه
 • 5. مدير امور فرهنگي دانشگاه (دبير كميته)
 • 6. سه نفر از مديران مسئول نشريات دانشگاهي به انتخاب مديران مسئول نشريات دانشگاه كه يك نفر از ايشان عضو علي‌البدل محسوب مي‌شود.

riتبصره ها:

 • دانشگاههايي كه اين كميته در آنها تشكيل نشده است يك ماه فرصت دارند تا انتخابات نمايندگان مديران مسئول را برگزار كنند و طي اين يك ماه كميته مي‌تواند بدون حضور نمايندگان مديران مسئول نشريات دانشگاهي تشكيل شود.
 • شيوه‌نامه انتخاب نمايندگان مديران مسئول نشريات دانشگاهي توسط شوراي مركزي ناظر هر دستگاه (ماده 8)تصويب خواهد شد.
 • معاونت دانشجويي و فرهنگي هر دانشگاه موظف است براساس شيوه‌نامه مصوب شوراي مركزي ناظر نسبت به برگزاري انتخابات جهت تعيين نمايندگان مديران مسئول اقدام كند.
 • اعضاي انتخابي كميته ناظر براي مدت يك سال با ابلاغ رئيس دانشگاه انتخاب مي‌شوند.
 • چنانچه نماينده اصلي مديران مسئول عضو كميته ناظر بر اساس شيوه‌نامه مصوب شوراي مركزي ناظر، شرايط عضويت در كميته ناظر را از دست بدهد عضو علي‌البدل جايگزين وي خواهد شد.
 • دبيرخانه كميته ناظر در حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه مستقر و با مسئوليت دبير، متولي انجام امور اداري و اجرايي كميته ناظر است.