ترکیبات شورا

شورای فرهنگی دانشکده ها

شورای فرهنگی دانشکده ها به منظور ايجاد فضاي فرهنگي مناسب در دانشكده ها و نيز انجام مديريت و برنامه ريزي فعاليت هاي فرهنگي در محیط آموزشی دانشگاه، تحت نظارت مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی تشكيل گرديده است. اين شورا ها با بهره گيري از پتانسيل عظيم دانشجويي و توان علمي و فرهنگي اعضاي هيئت علمي، براي به ثمر رسيدن برنامه هاي فرهنگي تلا‌ش مي نمايند. اعضای هیئت علمی به عنوان مشاوران فرهنگی در اجرای برنامه های این بخش نقش بسزایی ایفا می کنند.

riتركيب اعضای شورای فرهنگی دانشکده:

  • رئیس دانشکده
  • مشاور فرهنگی
  • مدیران گروه های آموزش
  • یک نماینده از فعالان فرهنگی- مذهبی کارکنان دانشکده با انتخاب مشاور فرهنگی و تأیید رئیس دانشکده
  • دو نفر نماینده دانشجویی که ترجیحاً از دانشجویان فعال در کانون های فرهنگی، تشکل های اسلامی، انجمن های علمی و یا ورزشی باشند.