دو شنبه های گردشگری

به مقصد «مجموعه افق»

بهار ۱۴۰۳

اردوی «آب‌بندان شفیع آباد فندرسک»

ویژه دختران

بهار ۱۴۰۳

اردوی «کویر رضا آباد»

ویژه پسران

پاییز ۱۴۰۲

دوشنبه های گردشگری

باغ اَوِرس – ویژه دختران

پاییز ۱۴۰۲

اردوی «کویر رضا آباد»

ویژه دختران

پاییز ۱۴۰۲

اردوی «منطقه خال دره و آبشار زیارت»

ویژه دختران

پاییز ۱۴۰۲