اردوی «کویر رضا آباد»

ویژه پسران

پاییز ۱۴۰۲

دوشنبه های گردشگری

باغ اَوِرس – ویژه دختران

پاییز ۱۴۰۲

اردوی «کویر رضا آباد»

ویژه دختران

پاییز ۱۴۰۲

اردوی «منطقه خال دره و آبشار زیارت»

ویژه دختران

پاییز ۱۴۰۲