دومین دوره انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی جهت انتخاب نماینده در کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود روز یکشنبه مورخ 27 فروردین ماه 96 در مجموعه مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار گردید.