دومین دوره انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی جهت انتخاب نماینده در کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود روز یکشنبه مورخ ۲۷ فروردین ماه ۹۶ در مجموعه مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار گردید.