کانون دختران یاس اقدام به برگزاری کارگاه آموزش چرم دوزی در محل کانون در سال تحصیلی 1396-1397 نمود که با استقبال دانشجویان مواجه گردید.