کانون ادبی کارگاهی را تحت عنوان “بررسی تحلیلی شعر مدرن (شعر مدرن، بوطیقای نور در شعر مدرن و پرسپکتیو در اثر هنری مدرن) با حضور آقایان محمدباقر حاجیانی (مدیر انتشارات گمان) و سید عماد مرتضوی(استاد دانشگاه علم و فرهنگ) طی دو کارگاه 4 ساعته و با هدف آشنایی با فلسفه و زیبایی شنای هنر مدرن و تفاوت های آن با شعر قدیم در تالار اقاقیای مجموعه اداره کل امور فرهنگی برگزار نمود.