طی این جلسه سرکار خانم سارا فیاضی به عنوان دبیر کانون نشاط دانشگاه برای سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ انتخاب و معرفی شد.