برگزار کننده:

کانون های فرهنگی و هنری

تشکل های اسلامی دانشجویی

شورای فرهنگی دانشکده ها

pdf

برگزار کننده:

انجمن های علمی دانشجویی

pdf

برگزار کننده:

دانشکده ها

pdf