هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان

با عنایت به فصل سوم (نظارت) آیین نامه تشکل‏های اسلامی دانشگاهیان مصوب چهارصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۹/۶/ ۱۳۷۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی:

ماده ۴. به منظور حمایت از حقوق سیاسی و اجتماعی دانشگاهیان و انجام وظایف مقرر در این آیین نامه، هیأت نظارت در هر دانشگاه با ترکیب و شرح وظایف زیر تشکیل می‏ شود:

riترکیب هیأت نظارت دانشگاه:

 • رییس دانشگاه (رییس هیأت)
 • مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
 • نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه آزاد اسلامی حسب مورد

riوظایف هیأت نظارت دانشگاه:

 • بررسی اساسنامه و صلاحیت اعضای مؤسس تشکل‏های اسلامی
 • اعلام موافقت اصولی و صدور پروانه فعالیت برای تشکل‏های اسلامی
 • صدور مجوز انجام فعالیت تشکلها (موضوع بند ۱-۲ این آیین نامه)
 • نظارت بر حسن اجرای انتخابات تشکل‏های اسلامی
 • رسیدگی به تخلفات تشکلها براساس آیین نامه مربوط
 • رسیدگی به شکایات واصل شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با فعالیت های تشکل‏های اسلامی
 • توقف و یا لغو پروانه فعالیت تشکل‏های اسلامی

تبصره:

 • هیأت نظارت دانشگاه می تواند پس از تایید هیأت مرکزی نظارت بخشی از وظایف خود را شامل بندهای (ج ، د ، ه ، و ) به شورایی متشکل از معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ، معاونت دفتر نهاد نمایندگی در دانشگاه و نماینده وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی حسب مورد تفویض نماید.