شورای فرهنگی دانشکده ها

شورای فرهنگی دانشکده ها به منظور ایجاد فضای فرهنگی مناسب در دانشکده ها و نیز انجام مدیریت و برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی در محیط آموزشی دانشگاه، تحت نظارت مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی تشکیل گردیده است. این شورا ها با بهره گیری از پتانسیل عظیم دانشجویی و توان علمی و فرهنگی اعضای هیئت علمی، برای به ثمر رسیدن برنامه های فرهنگی تلا‌ش می نمایند. اعضای هیئت علمی به عنوان مشاوران فرهنگی در اجرای برنامه های این بخش نقش بسزایی ایفا می کنند.

riترکیب اعضای شورای فرهنگی دانشکده:

  • رئیس دانشکده
  • مشاور فرهنگی
  • مدیران گروه های آموزش
  • یک نماینده از فعالان فرهنگی- مذهبی کارکنان دانشکده با انتخاب مشاور فرهنگی و تأیید رئیس دانشکده
  • دو نفر نماینده دانشجویی که ترجیحاً از دانشجویان فعال در کانون های فرهنگی، تشکل های اسلامی، انجمن های علمی و یا ورزشی باشند.

دکتر مجتبی رجبی

مشاور فرهنگی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتر فاطمه مصدرالامور

مشاور فرهنگی دانشکده شیمی

دکتر ابوالفضل پورعیدی

مشاور فرهنگی دانشکده علوم ریاضی

دکتر فردین موسیوند

مشاور فرهنگی دانشکده علوم زمین

دکتر مسلم سوهانی

مشاور فرهنگی دانشکده فیزیک و مهندسی هسته ای

دکتر محمدرضا اشرف

مشاور فرهنگی دانشکده مهندسی برق

دکتر جعفر عبدی

مشاور فرهنگی دانشکده مهندسی شیمی و مواد

دکتر سیدحسین سیدی

مشاور فرهنگی دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت

دکتر سیدعلی حسینی

مشاور فرهنگی دانشکده مهندسی عمران

دکتر مریم خدابخش

مشاور فرهنگی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دکتر حسین میرزایی مقدم

مشاور فرهنگی دانشکده مهندسی کشاورزی

دکتر محمد رداد

مشاور فرهنگی دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

دکتر منصوره حسینی

مشاور فرهنگی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

دکتر سید مجتبی واردی کولایی

مشاور فرهنگی دانشکده مهندسی مکانیک