کتابخانه فرهنگی خوابگاه برادران

موقعیت : پردیس مرکزی خوابگاه شماره سه پسران طبقه اول