كتابخانه امور فرهنگي

تعداد کتاب های موجود در کتابخانه مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی در حال حاضر بیش از 3700 جلد می باشد.

موقعیت: ورودی پردیس مرکزی طبقه پایین تالار شقایق ها جنب اتاق حراست