کتابخانه امور فرهنگی

تعداد کتاب های موجود در کتابخانه مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی در حال حاضر بیش از ۳۷۰۰ جلد می باشد.

موقعیت: ورودی پردیس مرکزی طبقه پایین تالار شقایق ها جنب اتاق حراست