معاونت فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور با همکاري اداره کل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با هدف آگاهی بخشی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی جشنواره اي با عنوان ویژه نامه « کرونا و رسانه » براي دانشجویان سراسر کشور برگزار نماید. دانشجویان می توانندآثار خود را تا تاریخ اعلام شده به آدرس ذکر شده ارسال نمایند.