مهلت ثبت نام : 10 لغایت 20 خردادماه 1399

ثبت نام و دریافت نام کاربری از طریق سایت : Quranst.pnu.ac.ir

سامانه مذکور صرفاً در بازه زمانی یاد شده فعال می باشد و ایجاد دسترسی در خارج از زمان مذکور غیرممکن بوده و مسئولیت عدم ثبت نام در تاریخ مذکور صرفاً بر عهده دانشجو می باشد.

دانشجویان به هنگام ثبت نام در قسمت انتخاب نام استان و شهر، استان و شهر محل تحصیل خود و در قسمت انتخاب مرکز، نام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را انتخاب نمایند.

با توجه به برگزاری آزمون در روز سه شنبه 27 خردادماه 1399 دانشجویان می توانند از ساعت 8 الی 14 همان روز با نام کاربری که هنگام ثبت نام دریافت نموده اندوارد سامانه شده و در آزمون مربوط به خودشان شرکت کنند.

هر دانشجو صرفاً حق شرکت در یک رشته را خواهد داشت.

در این آزمون نمره منفی لحاظ می شود.

در صورتی که پذیرفته شدگان این مرحله در هر رشته آزمونی بیش از ظرفیت مجاز برای حضور در مرحله سراسری جشنواره باشند، نامبردگان به عنوان راهیافته نهایی به مرحله سراسری محسوب نشده و ارزیابی مجدد انجام خواهد شد که نحوه آن متعاقبا اعلام می گردد.