فراخوان چالش کرونا شامل شناسایی و حمایت از ایده ها و نیز محصولات و اقدامات خلاقانه است.
لازم به توضیح است هریک از ایده ها می بایست مرتبط با بهداشت، درمان و پیشگیري، مدیریت و سیاستگذاري، پیامدهاي اقتصادي، آسیب هاي اجتماعی باشد.
همچنین علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی به نشانی: www.candoportal.com مراجعه نمایند.