مسابقه پیامکی هدف (هوش – دانشجو – فرهنگ)

لطفا پاسخ خود را به ترتیب سوالات و از چپ به راست در قالب یک عدد 5 رقمی به همراه نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی تا ساعت 24 روز سه شنبه مورخ 98/09/26 به شماره پیامکی 20003803 ارسال نمایید.

به طور مثال در صورتی که پاسخ سوال 1(1)، 2(2)، 3(3)، 4(4) و 5(5) باشد، به شکل ذیل درج و ارسال می شود:

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

پاسخ : 12345

دانلود سوالات مسابقه پیامکی هدف