گروه جهادی اسراء به عنوان موفق ترین گروه جهادی استان سمنان در سال 97-98 انتخاب گردید