اردوی دانشجویان جدیدالورود 98
دهملا-غرفه بسیج دانشجویی و گروه جهادی اسرا