سه شنبه 23 آذر ماه 1395 فیلم سیانور به همت کانون فیلم و عکس و با حضور نویسنده این فیلم برگزار خواهد شد.

فروش بلیط این فیلم از تاریخ 21 آذرماه واقع در روبروی سلف پردیس مرکزی دانشگاه خواهد بود.