ایستگاه پذیرایی به مناسبت روز دانشجو

صفحه اصلی/ایستگاه پذیرایی به مناسبت روز دانشجو

ایستگاه پذیرایی به مناسبت روز دانشجو

توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی مقابل درب ورودی پردیس های مرکزی، مهندسی و کشاورزی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

دانش جو شدن مقامی است از خردورزی و اندیشه ای رفیع که قلم را به خدمت آرمانی مقدس درخواهد آورد. این روز بر تمامی اندیشه ورزان دانشجو تهنیت باد.

 

ثبت ديدگاه

دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253