کلاس آموزش خیاطی(کانون دختران یاس)

صفحه اصلی/کلاس آموزش خیاطی(کانون دختران یاس)
دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253