کلاس آموزش خوشنویسی(کانون دختران یاس)

صفحه اصلی/کلاس آموزش خوشنویسی(کانون دختران یاس)

کلاس آموزش خوشنویسی(کانون دختران یاس)

کلاس آموزش خوشنویسی، روز های یکشنبه هر هفته به همت کانون دختران یاس اداره کل امور فرهنگی دانشگاه صنعتی شاهرود در محل کانون در این اداره کل برگزار می گردد.

دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253