این کانون با برگزاری غرفه مهدویت در جشنواره پویش ۳ ضمن اقدام به توزیع پوستر با موضوعیت و محوریت مهدویت اقدام به برگزاری مسابقه نیز نمودند.