سه شنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۵ فیلم سیانور به همت کانون فیلم و عکس و با حضور نویسنده این فیلم برگزار خواهد شد.

فروش بلیط این فیلم از تاریخ ۲۱ آذرماه واقع در روبروی سلف پردیس مرکزی دانشگاه خواهد بود.