سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

صفحه اصلی/سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

باسلامبه سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود خوش آمدید.سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال ۱۳۹۵ شروع به کار نموده و شامل فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و علمی دانشگاه  از جمله فعالیتهای کانونها، انجمن های علمی و تشکلها می باشد. 
دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253