نشریات

فرم اعلام شکایت از نشریه

pdf

فرم درخواست مجوز انتشار نشریات دانشگاهی

pdf

دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253