کانون ها

برای دریافت فرم اطلاعات و طرح نامه کانون ها کلیک کنید.

wordpdf

به نام خدا

فرم  درخواست کاندیداتوری شورای مرکزی کانون

 

اینجانب .................................................................. فرزند...................................................  متولد     /       /       ۱۳،  دارای شماره شناسنامه.............................. صادره از  ...................................... کد ملی....................................................

رشته و مقطع تحصیلی.......................................................................... دانشکده ..........................................

به شماره دانشجویی........................................... دارای شماره تماس............................................ با اطلاع کامل از مفاد آیین‌نامه کانون‌های فرهنگی و هنری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ویژه فصل سوم ، ماده ۱۵ این آیین‌نامه و  اساسنامه کانون................................................................ بدینوسیله درخواست کاندیداتوری خود را جهت شرکت در انتخابات شورای مرکزی کانون طبق شرایط و ضوابط دانشگاه اعلام می‌نمایم.

همچنین متعهد می‌شوم در صورت انتخاب در شورای مرکزی کانون مطابق با شرایط و ظوابط دانشگاه و آیین‌نامه‌های موجود عمل نمایم و عضو اصلی هیچ یک از انجمن های دانشجویی، شورای صنفی و تشکل‌های سیاسی دانشگاه نباشم.

 

محل الصاق عکس

 

تاریخ:    /    /    ۱۳

نام و نام خانوادگی:

امضاء :

wordpdf

دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253