مراحل دریافت مجوز، تغییر عوامل و نوزیع نشریات

صفحه اصلی/روند اجرایی/مراحل دریافت مجوز، تغییر عوامل و نوزیع نشریات

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید:

nashriyat1

دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253