riترکیب کمیسیون تخصصی هیات ممیزه موضوع ماده «۱» آیین نامه ارتقا

  • رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در موسسه به عنوان رئیس کمیسیون
  • معاون دانشجویی -فرهنگی و یا عناوین مشابه (معاون فرهنگی و ....) به عنوان دبیر کمیسیون
  • معاون آموزشی موسسه
  • یک نفر عضو هیات علمی با حداقل مرتبه دانشیاری به انتخاب هیات اجرایی جذب موسسه
  • دبیر شورای هم اندیشی اساتید موسسه و در صورت عدم وجود شورای مذکور نماینده شورای فرهنگی موسسه