کمیسیون تخصصی ماده یک آئین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی

صفحه اصلی/حوزه های تصمیم گیری/کمیسیون تخصصی ماده یک آئین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی

riترکیب کمیسیون تخصصی هیات ممیزه موضوع ماده «۱» آیین نامه ارتقا

  • رئیس مؤسسه (رئیس کمیسیون)

  • مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه؛

  • معاون فرهنگی و اجتماعی (دبیر کمیسیون)؛

  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

  • یک نفر عضو هیأت علمی با حداقل مرتبه دانشیاری به انتخاب هیأت اجرایی جذب مؤسسه و تأیید رئیس مؤسسه

دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253