شورای فرهنگی دانشکده ها

صفحه اصلی/حوزه های تصمیم گیری/شورای فرهنگی دانشکده ها
ترکیبات شورا

شورای فرهنگی دانشکده ها

شورای فرهنگی دانشکده ها به منظور ایجاد فضای فرهنگی مناسب در دانشکده ها و نیز انجام مدیریت و برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی در محیط آموزشی دانشگاه، تحت نظارت اداره کل امور فرهنگی تشکیل گردیده است. این شورا ها با بهره گیری از پتانسیل عظیم دانشجویی و توان علمی و فرهنگی اعضای هیئت علمی، برای به ثمر رسیدن برنامه های فرهنگی تلا‌ش می نمایند. اعضای هیئت علمی به عنوان مشاوران فرهنگی در اجرای برنامه های این بخش نقش بسزایی ایفا می کنند.

riترکیب اعضای شورای فرهنگی دانشکده:

  • رئیس دانشکده
  • مشاور فرهنگی
  • مدیران گروه های آموزش
  • یک نماینده از فعالان فرهنگی- مذهبی کارکنان دانشکده با انتخاب مشاور فرهنگی و تأیید رئیس دانشکده
  • دو نفر نماینده دانشجویی که ترجیحاً از دانشجویان فعال در کانون های فرهنگی، تشکل های اسلامی، انجمن های علمی و یا ورزشی باشند.
دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253