سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

باسلام به سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود خوش آمدید. سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1395 شروع به کار نموده و شامل فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و علمی دانشگاه  از جمله فعالیتهای کانونها، انجمن های علمی و تشکلها می باشد.  

اعضای شورای مرکزی اساسنامه ی تشكل دانشجويي عدالتخواه قسط دانشگاه صنعتي شاهرود

رديف نام و نام خانوادگي وضعيت
1 عليرضا حسني عضو اصلي
2 مجتبي بلقدر عضو اصلي
3 محمد حسن اكرامي شوراب عليا عضو اصلي
4 آرزو بابا عضو اصلي-دبير
5 مريم رستم پور عضو اصلي
6 مهدي پاك زبان عضو علي البدل
7 حميد رضا اسماعيلي ارنجني عضو علي البدل