کتابخانه امور فرهنگی

صفحه اصلی/اماکن فرهنگی/کتابخانه امور فرهنگی
دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253