آرشیو خبرهای کانون مهر امام علی (علیه السلام)

صفحه اصلی/آرشیو خبرهای کانون مهر امام علی (علیه السلام)
بازکردن منو

مارس 2018

نوامبر 2017

توزیع مواد غذایی آبان ماه

بازدید از خانه سالمندان

توزیع صندوق ها درخوابگاه ها برای دریافت کمک های نقدی دانشجویان

سپتامبر 2017

فوریه 2017