شیوه نامه انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی

صفحه اصلی/آئین نامه ها/شیوه نامه انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی

>

شیوه نامه انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی

pdf

دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253