دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

صفحه اصلی/آئین نامه ها/دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

>

آیین نامه اردوهای دانشجویی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

pdf

دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253