دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

صفحه اصلی/آئین نامه ها/دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

>

دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

pdf

دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253