آیین نامه کانون های فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

صفحه اصلی/آئین نامه ها/آیین نامه کانون های فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

>

آیین نامه کانون های فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

pdf

دانشگاه صنعتی شاهرود: ایران - شاهرود - کدپستی 3619995161 معاونت فرهنگی و اجتماعی - شماره تلفکس: 02332390253